El programa LEADER és una Iniciativa Comunitària de Desenvolupament Rural, que implica la participació de totes les administracions públiques i la iniciativa privada del seu territori dactuació durant el període 2003-2006.
El programa pretén despertar iniciatives que fomenten lactivitat econòmica al món rural, creant ocupació, fitxant la població al territori, aplicant noves tecnologies i lluitar contra lefecte de la insularitat.

Es donarà suport a:
a) Activitats i inversions de caràcter productiu que tendran com a objecte la generació dingressos mitjançant la revalorització dels productes locals i del patrimoni natural i cultural, a fi de contribuir a la creació docupació.
b) Activitats i inversions no productives dinterès públic o col·lectiu.
c) Activitats de formació professional i creació docupació.

Es valorarà:
- La viabilitat tècnica, econòmica i financera dels projectes.
- Ladecuació als objectius del programa LEADER+
- La creació docupació al món rural.
- Lutilització de noves tecnologies.
- La valorització dels productes locals.
- El respecte al medi ambient.
- La difusió dels valors culturals i patrimonials de la comarca.